logo

Spájanie výrobcov a spotrebite?ov

Vz?ah medzi kvalitou potravín, produkciou potravín a ich spotrebou je ve?mi úzky a previazaný. Spotrebite?ské správanie významnou mierou ovplyv?uje a prináša ve?ké zmeny do spôsobu produkcie a spracovania potravín.

Pre potravinárstvo kadej krajiny je preto ve?mi dôleitý Spotrebite?” (spotrebite? s ve?kým S). Spotrebite?, ktorý spolupracuje” - presahuje svoju pasívnu konzumnú rolu  a aktívne sa zaujíma o výrobcov potravín, o pestovate?ské a spracovate?ské metódy a postupy, o problémy, ktorým výroba a spracovanie potravín ?elí a akým spôsobom výroba a spracovanie potravín ovplyv?uje svet okolo nás. Svojim aktívnym záujmom sa spotrebite? stáva sú?as?ou výrobného procesu, podporuje ekonomický rozvoj a zamestnanos? svojho regiónu, rozširuje svoju potravinovú spôsobilos? – povedomie o tom, ?o v našom regióne znamená zdravšie, chutnejšie a zodpovednejšie jes? a v nemalej miere ovplyv?uje za?aenie ivotného prostredia.   

Podporujeme priamy kontakt medzi spotrebite?mi a výrobcami. Cesty realizácie vzájomného zblíenia dvoch neoddelite?ných skupín, spotrebite?ov a výrobcov potravín, vidíme v priamych vzdelávacích aktivitách, exkurziách a podporných podujatiach na výstavách, ve?trhoch ?i miestnych sezónnych trhoch.                                                                            
   

 

 

 

 


 

PRIHLÁSENIE
novinky
08.11.2018
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Víťazi jednotl...
22.10.2018
Týždeň HOVORME O JEDLE zbehol ako voda. Veríme, že bol pre všetky zúčastnené školy veľkým oživením, zauj&...
15.10.2018
15.10.2018 (Pondelok) Dôležité upozornenie!!! 14. 10. 2018 (nedeľa) o 24.00 hod. bola REGISTRÁCIA do všetkých akt...
02.10.2018
Dôležité upozornenie !!! NEPREHLIADNITE !!! 5.2. FORMA A OBSAH súťažného príspevku súťažno-vzdelávacej aktivit...