logo
Právne vyhlásenie

Prevádzkovateľ: Centrum rozvoja znalostí o potravinách, n.o.
Adresa: Záhradnícka 21, Bratislava 811 07
IČO: 45 731 322


Vyhlásenie o ochrane osobných údajov prevádzkovateľa

Ochrane osobných údajov našich používateľov prikladáme veľkú dôležitosť. Všetky internetové činnosti našej neziskovej organizácie, sú v súlade s legislatívou SR a EÚ, vrátane Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nnariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,Zákon“). Naše zásady ochrany osobných údajov regulujú nakladanie s informáciami, ktoré nezisková organizácia Centrum rozvoja znalostí o potravinách n.o. zhromažďuje o vás pri vašej návšteve tejto internetovej stránky.  

Zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov

Osobné údaje sú informácie, ktoré vás identifikujú, napr. vaše meno, vaša adresa, e-mailové alebo poštové adresy. Nezisková organizácia Centrum rozvoja znalostí o potravinách n.o., nezhromažďuje o vás žiadne osobné údaje sama, ale iba tie, ktoré jej poskytnete na konkrétny účel, napríklad pri registrovaní sa do aktivít týždňa Hovorme o jedle alebo prihlasovaní sa na zasielanie spravodajov.

Používanie a šírenie osobných údajov

Nezisková organizácia Centrum rozvoja znalostí o potravinách n.o., bude používať vaše osobné údaje výlučne na technickú správu internetovej stránky, aby vám umožnila prístup k špeciálnym informáciám alebo na účely všeobecnej komunikácie s vami. Nebude vaše osobné údaje predávať tretím stranám a ani s nimi nebude inak obchodovať. Pracovníci našej neziskovej organizácie sú viazaní povinnosťou rešpektovať dôvernosť vašich osobných údajov.

Slobodná voľba

Kontrolu nad informáciami poskytovanými neziskovej organizácii Centrum rozvoja znalsotí o potravinách n.o. máte vy sami. Ak sa rozhodnete, že svoje informácie neposkytnete neziskovej organizácii, nebudete mať prístup do niektorých oblastí tejto internetovej stránky.

Automaticky zaznamenávané informácie (údaje neosobného charakteru)

Pri prístupe na internetovú stránku neziskovej organizácie Centrum rozvoja znalostí o potravinách n.o., sa (nie ako súčasť registrácie) automaticky zaznamenávajú všeobecné informácie neosobného charakteru (použitý internetový prehliadač, počet návštev, priemerný čas strávený na stránke, prezerané stránky). Tieto informácie sa používajú na zisťovanie toho, ako naša stránka oslovuje a na zlepšovanie jej obsahu a funkčnosti. Vaše údaje sa ďalej nespracovávajú, ani sa neodovzdávajú tretím stranám.

Cookies

Cookies sú malé súbory, ktoré sa dočasne ukladajú na vašom pevnom disku, umožňujúce našej stránke, aby spoznala váš počítač pri ďalšej návšteve internetovej stránky neziskovej organizácie Centrum rozvoja znalostí o potravinách. Naša nezisková organizácia využíva cookies výlučne na získavanie informácií týkajúcich sa používania našej internetovej stránky.

Bezpečnosť

Nezisková organizácia Centrum rozvoja znalostí o potravinách n.o. kladie veľký dôraz na zaistenie bezpečnosti osobných údajov. Vaše údaje sa svedomito chránia pred stratou, zničením, skresľovaním/falšovaním, manipuláciou a nepovoleným prístupom alebo nepovoleným zverejnením.

Osoby mladšie ako 18 rokov

Nezisková organizácia Centrum rozvoja znalostí o potravinách n.o. odporúča všetkým rodičom a opatrovníkom, aby učili svoje deti bezpečnému a zodpovednému narábaniu s osobnými údajmi na internete. Osoby mladšie ako 18 rokov by nemali odovzdávať osobné informácie internetovým stránkam neziskovej organizácie Centrum rozvoja znalostí o potravinách n.o. bez povolenia svojich rodičov alebo opatrovníkov. Centrum rozvoja znalostí o potravinách n.o. nebude nikdy úmyselne získavať osobné údaje od osôb mladších ako 18 rokov alebo tieto údaje používať akýmkoľvek spôsobom a ani ich nebude odovzdávať tretím stranám bez povolenia.

Odkazy na iné internetové stránky

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa uplatňuje na celú stránku www.opotravinach.sk, ktorú spravuje nezisková organizácia Centrum rozvoja znalostí o potravinách n.o. a všetky jej priame podstránky. Tieto internetové stránky môžu obsahovať odkazy na iných poskytovateľov v rámci alebo mimo našej neziskovej organizácie, na ktorých sa toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov nevzťahuje. Pri opustení internetovej stránky www.opotravinach.sk si buďte tohto vedomí a nezabudnite si prečítať vyhlásenia o ochrane osobných údajov každej jednej internetovej stránky, ktorá získava osobne identifikovateľné informácie.

Právo na informácie

Ak máte otázky týkajúce sa našich zásad ochrany osobných údajov alebo ohľadom spracovania Vašich osobných údajov, neváhajte sa s nami skontaktovať. Máte právo požiadať o nahliadnutie do vašich osobných údajov a požiadať o ich úpravu alebo výmaz na mailovej adrese osoby stanovenej prevádzkovateľom: belova@sppk.sk a na adrese prevádzkovateľa: Centrum rozvoja znalostí o potravinách n.o., Záhardnícka 21, Bratislava 811 07.

Doba uchovávania osobných údajov alebo informácia o kritériách jej určenia: Osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania účelu.

Oznamovanie zmien

Akékoľvek zmeny našich zásad ochrany osobných údajov budú pripájané k tomuto vyhláseniu o ochrane osobných údajov, domovskej stránke a iným miestam, ktoré považujeme za vhodné.

 

Posledná aktualizácia:  10.9.2018

PRIHLÁSENIE
novinky
08.11.2018
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Víťazi jednotl...
22.10.2018
Týždeň HOVORME O JEDLE zbehol ako voda. Veríme, že bol pre všetky zúčastnené školy veľkým oživením, zauj&...
15.10.2018
15.10.2018 (Pondelok) Dôležité upozornenie!!! 14. 10. 2018 (nedeľa) o 24.00 hod. bola REGISTRÁCIA do všetkých akt...
02.10.2018
Dôležité upozornenie !!! NEPREHLIADNITE !!! 5.2. FORMA A OBSAH súťažného príspevku súťažno-vzdelávacej aktivit...