logo

•• CEFF ••

Cie?om projektu CEFF (Certified E-Friendly Food) je umoni? spotrebite?om ?ahšie sa zorientova? pri výbere potravín a tým im pomôc? zníi? spotrebu neiadúcich chemických prísad. Logo CEFF nájdete iba na potravinách, ktoré neobsahujú najviac sledované é?ka, medzi ktoré zara?ujeme konzervanty, umelé farbivá, sladidlá a glutamany. Tieto é?ka sú pre náš organizmus zá?aou, ?udské telo ich nepotrebuje, iba ich toleruje a nevie ich spracova?. U citlivejších jedincov môu spôsobova? zdravotné problémy.

Logo sa ude?uje nezávislou inštitúciou a riadi sa jasnými transparentnými pravidlami.

Logo je nediskrimina?né a mou ho získa? potravinárke výrobky všetkých kategórií akéhoko?vek výrobcu, bez rozdielu trhového podielu ?i krajiny pôvodu.

Dôvody PRE?O nakupova? potraviny s logom CEFF

  • máte istotu absencie konzervantov, umelých farbív, sladidiel a glutamanov
  • nejde o propagáciu jedného výrobcu ?i lobistickej skupiny, logo sa ude?uje plošne a ponúka sa všetkým výrobcom, ktorí splnia poadované kritériá zloenia potravín v oblasti é?ok
  • znííte objem chémie prijímaný v strave a urobíte nie?o pre svoje zdravie a zdravie vašej rodiny
  • podporíte osvetu a zapojíte sa do diskusie týkajúcej sa problematiky pouívania é?ok v potravinách
  • budete sa podie?a? na motivácii výrobcov nahradzova? najviac sledované é?ka inými, zdraviu prospešnými látkam
PRIHLÁSENIE
novinky
08.11.2018
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Víťazi jednotl...
22.10.2018
Týždeň HOVORME O JEDLE zbehol ako voda. Veríme, že bol pre všetky zúčastnené školy veľkým oživením, zauj&...
15.10.2018
15.10.2018 (Pondelok) Dôležité upozornenie!!! 14. 10. 2018 (nedeľa) o 24.00 hod. bola REGISTRÁCIA do všetkých akt...
02.10.2018
Dôležité upozornenie !!! NEPREHLIADNITE !!! 5.2. FORMA A OBSAH súťažného príspevku súťažno-vzdelávacej aktivit...