logo

•• Campylobacter ••

Baktérie rodu Campylobacter sú gramnegatívne, úzke, špirálovito zakrútené ty?inky. Patria do skupiny tzv. aeróbov, teda môu rás? iba za prítomnosti kyslíka. Rod Campylobacter zah??a ve?a druhov. Patogénne pre ?loveka sú najmä Campylobacter jejuni a Campylobacter coli. Kampylobakter je relatívne málo odolný vo?i podmienkam vonkajšieho prostredia. Nepreíva teplotu nad 60° C, je tie citlivý na vysušenie potravín, teploty pod bodom mrazu, pasterizáciua chlórovanie.

Campylobactery  majú ve?mi široké hostite?ské spektrum. Rôzne druhy campylobacterov boli izolované z divoko ijúcich holubov, pštrosov, vrabcov, dropov, vrán a operenej zveri, vrátane jarabíc, baantov a prepelíc. Hydina je povaovaná za primárneho rezervoárového hostite?a  campylobaktérií - 80-100% hrabavej aj vodnej hydiny je infikovaných. Pre dospelú hydinu je nákaza touto baktériou zvä?ša nepatologická. K?de? hydiny môe by? infikovaný aj viacerými druhmi campylobacterov.

U hydiny sa infekcia šíri naj?astejšie nepriamo cez trusom kontaminovanú podstielku, krmivo a vodu. Pretoe pre vznik infekcie je posta?ujúce len nepatrné mnostvo baktérií, a je tie moný prenos vektormi, ako sú hmyz (muchy), kontaminované ?astice prachu a ne?istôt vznášajúce sa vo vzduchu a tie osoby. ?alším zdrojom nákazy sú dopravné prostriedky a pracovné pomôcky kontaminované hnojom alebo domácmi zvieratami, ?i vo?ne ijúcimi vtákmi. Po zavle?ení choroby do chovov na podstielke sa rozšíri infekcia na všetky zvieratá v k?dli po?as 1-2 týd?ov.

Campylobacterióza je infek?ná choroba zvierat prenosná aj na ?loveka (zoonóza), postihuje najmä deti do 4 rokov, ?astejšie muov ako eny. Choroba sa prejavuje ako akútne hna?kové ochorenie. Príznaky sú horú?ka, bolesti hlavy, svalov, únava, hna?ky – vodnaté, hojné, ?astá je prítomnos? krvi v stolici. Ochorenie môe by? sprevádzané plynatos?ou, zvracaním a k??ovitými boles?ami brucha.

Ochorenie tak vzniká pri nedodriavaní základných hygienických zásad a porušovaní správnych postupov pri príprave jedál v domácnostiach a vo verejnom stravovaní. Prevencia pri výrobe spo?íva predovšetkým v dodriavaní všetkých hygienických noriem a predpisov pri spracovaní potravín vrátane vysokej úrovne sanitácie.

PRIHLÁSENIE
novinky
08.11.2018
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Víťazi jednotl...
22.10.2018
Týždeň HOVORME O JEDLE zbehol ako voda. Veríme, že bol pre všetky zúčastnené školy veľkým oživením, zauj&...
15.10.2018
15.10.2018 (Pondelok) Dôležité upozornenie!!! 14. 10. 2018 (nedeľa) o 24.00 hod. bola REGISTRÁCIA do všetkých akt...
02.10.2018
Dôležité upozornenie !!! NEPREHLIADNITE !!! 5.2. FORMA A OBSAH súťažného príspevku súťažno-vzdelávacej aktivit...