logo
•• Dobré rady pre nákup, skladovanie a úpravu rýb •• Na ?o sa sústredi? pri nákupe: nakupujte u predajcov, ktorí jasne informujú o pôvode predávaných rýb,    v kadiach so ivými rybami musí by? ?istá voda, ab
•• Kapor oby?ajný – najkonzumovanejšia ryba na Slovensku ••   Kapor oby?ajný, nazývaný aj rybni?ný, pochádza z Ázie – konkrétne z oblasti ?íny, Vietnamu, ?ierneho a Kaspického mora. Na území Európy sa za?al objavova? okolo
•• Legislatívne podmienky predaja rýb •• Poadiavky týkajúce sa výlovu, skladovania a spracovania rýb a obchodovania s nimi sú uvedené v príslušnej legislatíve: nariadenie 852/2004/ES nariadenie 853/2004/ES vyhláška 425/2012 iv&
•• Otrava z rýb •• Rybie mäso je ve?mi citlivé na pôsobenie mikroorganizmov a preto sa musí jes? a vari? kým je ?erstvé, pretoe sa ve?mi rýchlo kazí. Pri teplote okolo 15 oC u behom jedného d?a. Ryby tak môu by? prí?inou otráv z potravín, kt
•• Pre?o konzumova? ryby? •• Ryby obsahujú ve?ké mnostvo dôleitých ivín, vrátane bielkovín, ?ím sa zara?ujú medzi potraviny, ktoré by sa mali sta? hlavnou sú?as?ou nášho jedálni?ka. Majú  nízkokalorické mäso a obsahuj
•• Pstruhy - druhé najkonzumovanejšie ryby na Slovensku ••   Pstruh je po kaprovi druhou naj?astejšou rybou na slovenských stoloch. Najznámejší je pstruh dúhový a pstruh poto?ný. Pstruh poto?ný, nazývaný aj pstruh rie?ny, patrí do ?e?ade losos
•• Zara?te mastné ryby do vášho jedálni?ka •• Mastné ryby sú bohaté na obsah n–3 mastných kyselín, ktoré pomáhajú chráni? srdce. Je dokázané, e konzumácia rýb je obzvláš? dôleitá u ?udí, kt
•• Zásady správneho skladovania ?erstvých rýb ••   Tak ako pri všetkých potravinách, aj v prípade rýb platí, e najvyššiu kvalitu a najlepšiu chu? majú, ke? sú ?erstvé. Existuje nieko?ko spôsobov ako ryby udra? ?erstvé ?
<< predchádzajúce | | nasledujúce >>
PRIHLÁSENIE
novinky
08.11.2018
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Víťazi jednotl...
22.10.2018
Týždeň HOVORME O JEDLE zbehol ako voda. Veríme, že bol pre všetky zúčastnené školy veľkým oživením, zauj&...
15.10.2018
15.10.2018 (Pondelok) Dôležité upozornenie!!! 14. 10. 2018 (nedeľa) o 24.00 hod. bola REGISTRÁCIA do všetkých akt...
02.10.2018
Dôležité upozornenie !!! NEPREHLIADNITE !!! 5.2. FORMA A OBSAH súťažného príspevku súťažno-vzdelávacej aktivit...