logo

PLYTVANIE POTRAVINAMI – prieskum iakov základných škôl zapojených do sú?ae HOVORME O JEDLE

Metóda prieskumu: osobné záznamníky plytvania potravinami.
Termín vykonania prieskumu: prieskum na školách prebiehal v dvoch moných termínoch - od 20.10.2014 do 24.10.2014 alebo od 27.10.2014 do 31.10.2014.
Do prieskumu sa zapojilo:  1253 iakov z 93 triednych kolektívov zo 42 základných škôl.

Ú?el dotazovania:
Pri vzdelávaní detí a mládee o potravinách je nevyhnutné upozor?ova? na problematiku plytvania potravinami v kadej fáze potravinového re?azca od po?nohospodárskej prvovýroby, cez spracovanie a po spotrebu potravín v domácnostiach. Zniovanie produkcie odpadu si vyaduje zmeny aj v správaní spotrebite?ov. So vzdelávaním je preto potrebné za?a? u u malých detí.

Cie? dotazovania:
Cie?om prieskumu bolo získa? informácie o plytvaní potravinami u iakov 1. a 2. stup?a základných škôl po?as ich pobytu v školskom prostredí v priebehu jedného týd?a a navrhnú?  riešenia na zníenie mnostva vyhodených potravín v škole.


Tu si môete stiahnu?:
Výsledky prieskumu.pdf

PRIHLÁSENIE
novinky
08.11.2018
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Víťazi jednotl...
22.10.2018
Týždeň HOVORME O JEDLE zbehol ako voda. Veríme, že bol pre všetky zúčastnené školy veľkým oživením, zauj&...
15.10.2018
15.10.2018 (Pondelok) Dôležité upozornenie!!! 14. 10. 2018 (nedeľa) o 24.00 hod. bola REGISTRÁCIA do všetkých akt...
02.10.2018
Dôležité upozornenie !!! NEPREHLIADNITE !!! 5.2. FORMA A OBSAH súťažného príspevku súťažno-vzdelávacej aktivit...