logo
Å tatút

Štatút neziskovej organizácie

Článok I.
Názov a sídlo neziskovej organizácie

1.      Názov: Centrum rozvoja znalostí o potravinách n. o.
2.      Sídlo: Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava

 

Článok II.
Čas na aký sa nezisková organizácia zakladá

        Nezisková organizácia sa zakladá na dobu neurčitú.

 

Článok III.
Druh všeobecne prospešných služieb

1.      Nezisková organizácia bude poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva a služby v oblasti regionálneho rozvoja a zamestnanosti:

-          organizovanie seminárov, konferencií, školení, kurzov, besied, prezentácií, pobytových podujatí, s cieľom získania informácií o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu, o ich úlohe pri ochrane zdravia a prevencii voči ochoreniam, ich význame pre tvorbu a ochranu životného prostredia, regionálny rozvoj a zamestnanosť,
-          organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí s cieľom získať spôsobilosť k vhodné potravinovému výberu, spôsobilosť k výberu zdravého  životného štýlu, prevziať zodpovednosť za svoje zdravie,
-          spolupráca s inými subjektami zaoberajúcimi sa uvedenou problematikou 

a Ďalšie služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb so zameraním na informačné služby poskytované formou internetu a drobných tlačovín:

-          zhromažĎovanie informácií a poznatkov so zameraním na zdravý životný štýl a výživu,
-          vytváranie a sprístupnenie informačných databáz na internete,
-          informačné kampane,
-          analýzy, rozbory, prieskumy,
-          poskytovanie informácií o uvedených aktivitách s cieľom zvýšenia vedomostnej úrovne obyvateľstva o vhodnom potravinovom výbere a zdravom životnom štýle.

 

Článok IV.
Spôsob zverejnenia podmienok poskytovania jednotlivých druhov
všeobecne prospešných služieb

  1. Nezisková organizácia zverejňuje podmienky poskytovania jednotlivých druhov všeobecne prospešných služieb
    a/            v sídle neziskovej organizácie,
    b/           na základe žiadosti ich zasiela poštou,
    c/            na internetovej stránke neziskovej organizácie.

 

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Článok V.
Orgány neziskovej organizácie

1.      Orgány neziskovej organizácie sú:

a/      správna rada,
b/      riaditeľ,
c/      dozorná rada,

2.      Člen správnej rady, riaditeľ a člen dozornej rady nesmie:

a/            vo vlastnom mene ani na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s činnosťou neziskovej organizácie,
b/           sprostredkúvať pre iné osoby obchody neziskovej organizácie.

3.      Zo schôdzí orgánov neziskovej organizácie sa vyhotovujú zápisnice, ktoré nezisková organizácia uschováva po dobu piatich rokov.

 

Článok VI.
Správna rada

1.      Správna rada je najvyšší orgán neziskovej organizácie. Prvých členov správnej rady vymenúva zakladateľ.

2.      Správna rada najmä:

a/           schvaľuje rozpočet neziskovej organizácie (do 31. 3. príslušného roka),
b/           schvaľuje ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o činnosti a hospodárení,
c/           rozhoduje o použití zisku a úhrade strát vrátane určenia spôsobu ich vysporiadania najneskôr do skončenia nasledujúceho účtovného obdobia,
d/           rozhoduje o zrušení, zlúčení, splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie,
e/           podáva návrhy na zmeny zapisovaných skutočností v registri,
f/            volí a odvoláva riaditeľa a určuje jeho plat,
g/           volí a odvoláva členov správnej rady, ak štatút neustanovuje inak, a volí a odvoláva členov dozornej rady,
h/           schvaľuje právne úkony týkajúce sa nehnuteľného majetku,
i/             rozhoduje o zmenách v štatúte s výnimkou ustanovení, ktoré si zakladateľ vyhradil v zakladateľskej zmluve,
j/             rozhoduje o obmedzení práva riaditeľa konať v mene neziskovej organizácie.

3.      Správna rada má troch členov. Členom správnej rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. Členom správnej rady nemôže byť člen dozornej rady a riaditeľ. Fyzická osoba sa na účely tohto štatútu považuje za bezúhonnú, ak nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin. Dĺžka funkčného obdobia členov správnej rady je tri roky.

4.      Správna rada volí zo svojich členov predsedu správnej rady. Predseda správnej rady zvoláva, pripravuje a riadi schôdze správnej rady.

5.      Správna rada sa schádza podľa potreby, najmenej však dvakrát ročne. Správna rada musí byť zvolaná do desiatich dní od doručenia návrhu dozornej rady, alebo jednej tretiny členov správnej rady.

6.      Na platné rozhodnutie správnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny jej členov. Na zvolenie a odvolanie riaditeľa je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých členov správnej rady.

7.      Členstvo v správnej rade je dobrovoľnou a neplatenou funkciou. Členom správnej rady patrí náhrada preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone funkcie podľa osobitých predpisov.

8.      Členstvo v správnej rade zaniká:

a/      uplynutím funkčného obdobia,
b/      odstúpením,
c/   odvolaním, ak člen správnej rady poruší ustanovenia zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách /Ďalej aj „zákon“/ alebo ak sa bez náležitého ospravedlnenia nezúčastní najmenej na troch po sebe idúcich riadne zvolaných zasadnutiach správnej rady, alebo ak prestane byť spôsobilým na právne úkony, či bezúhonným,
d/       smrťou.

 

Článok VII.
Riaditeľ

1.      Riaditeľ je štatutárny orgán, ktorý riadi činnosť neziskovej organizácie a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých náležitostiach neziskovej organizácie, pokiaľ nie sú zákonom, zakladacou listinou, alebo týmto štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.

2.      Riaditeľ je oprávnený zúčastňovať sa na rokovaniach správnej rady s poradným hlasom.

3.      Za riaditeľa môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

4.      Riaditeľa volí a odvoláva správna rada so súhlasom aspoň dvojtretinovej väčšiny jej členov na obdobie jedného roka. Riaditeľa správna rada rovnakým spôsobom odvolá ak:

a/            bol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom funkcie riaditeľa, alebo za úmyselný trestný čin,
b/           ak poruší zákaz konkurencie (čl. V, ods. 2),
c/            o to sám požiada.

5.    Riaditeľa môže správna rada aspoň dvojtretinovou väčšinou svojich členov odvolať, ak:

a/            nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť mesiacov,
b/           koná v rozpore s ustanoveniami zákona, zakladacej listiny, alebo tohto štatútu,
c/            to navrhol člen dozornej rady alebo člen správnej rady.

6.    Na zvolenie a odvolanie riaditeľa je potrebný súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých členov správnej rady.

 

Článok VIII.
Dozorná rada

1.      Dozorná rada je kontrolný orgán neziskovej organizácie, ktorý dohliada na činnosť neziskovej organizácie.

2.      Dozorná rada je oprávnená nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti neziskovej organizácie a kontroluje, či je účtovníctvo riadne vedené v súlade s osobitými predpismi, a či nezisková organizácia uskutočňuje svoju činnosť v súlade so všeobecne záväznými predpismi, zakladacou listinou a štatútom.

3.      Dozorná rada najmä:

a/            preskúma ročnú účtovnú závierku a výročnú správu a predkladá svoje vyjadrenie správnej rade,
b/           kontroluje vedenie účtovníctva a iných dokladov,
c/            upozorňuje správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie.

4.      Dozorná rada je oprávnená:

a/            navrhnúť zvolanie mimoriadneho rokovania správnej rady, ak si to vyžaduje záujem neziskovej organizácie,
b/           podávať správnej rade návrh na odvolanie riaditeľa,
c/            navrhnúť obmedzenie práva riaditeľa konať v mene neziskovej organizácie,
d/           zúčastniť sa na rokovaní správnej rady s hlasom poradným,
e/            upozorniť správnu radu na zistené porušenie právnych predpisov, zakladacej listiny a štatútu.

5.      Dozorná rada má troch členov. Dĺžka funkčného obdobia člena dozornej rady je tri roky. Členom dozornej rady môže byť len fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. Členom dozornej rady nemôže byť člen správnej rady a riaditeľ.

6.      Členov dozornej rady volí a odvoláva správna rada so súhlasom aspoň dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých jej členov.

7.      Členstvo v dozornej rade je dobrovoľná a neplatená funkcia. Členom dozornej rady patrí náhrada preukázaných cestovných výdavkov, ktoré mu vznikli pri výkone funkcie podľa osobitých predpisov.

 

Článok IX.
Hospodárenie neziskovej organizácie

1.      Nezisková organizácia je neziskovou organizáciou podľa zákona, t. j. je právnickou osobou, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov jej orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb určených v čl. III., bod 1. tohto štatútu.

2.      Nezisková organizácia zabezpečuje svoju činnosť a hospodári so svojím majetkom a môže užívať aj majetok štátu alebo majetok územnej samosprávy v súlade s osobitnými predpismi.

3.      Majetok neziskovej organizácie tvoria:

a/            príjmy z vlastnej činnosti,
b/           príjmy z podnikateľskej činnosti po zdanení,
c/            dedičstvo,
d/           dary od fyzických osôb a právnických osôb.

4.      Neziskovej organizácii možno poskytnúť aj dotácie zo štátneho rozpočtu, rozpočtu štátneho fondu a rozpočtu obce.

5.      Dotácie zo štátneho rozpočtu a rozpočtov štátnych fondov môžu byť neziskovej organizácií poskytnuté na rovnaké služby len z jedného miesta, spravidla z toho, ktoré má vzťah k prevažujúcej činnosti neziskovej organizácie. Z dotácii zo štátneho rozpočtu,  rozpočtu štátneho fondu a rozpočtu obce sa nemôžu uhrádzať výdavky (náklady) na správu neziskovej organizácie.

6.      Nezisková  organizácia môže podnikať podľa osobitných predpisov za podmienky, že touto činnosťou sa dosiahne účelnejšie využitie jej majetku a nebude ohrozená kvalita, rozsah a dostupnosť služieb, pre ktoré bola založená.

7.      Nezisková organizácia sa nemôže zúčastňovať na podnikaní iných osôb a nemôže uzatvárať zmluvu o tichom spoločenstve.

8.      Príjmy z činnosti neziskovej organizácie podliehajú daňovým povinnostiam podľa platných daňových zákonov.

9.      Prostriedky neziskovej organizácie nesmú byť  použité na financovanie činnosti politických strán a politických hnutí ani na prospech kandidáta na volenú funkciu.

10.  Nezisková  organizácia nesmie  viazať poskytovanie svojich všeobecne prospešných  služieb na poskytovanie  darov od fyzických osôb alebo právnických osôb.

11.  Majetok neziskovej organizácie sa môže použiť len v súlade s podmienkami určenými  v zakladacej listine alebo  v štatúte a na úhradu výdavkov (nákladov)  neziskovej organizácie. Výšku výdavkov (nákladov)  neziskovej  organizácie  určí  správna rada každoročne v rozpočte v miere nevyhnutnej na zabezpečenie činnosti neziskovej organizácie.

12.   Ak fyzická osoba alebo právnická osoba poskytla neziskovej organizácii dar alebo  príspevok na konkrétny  účel, nezisková organizácia   je   oprávnená   ho   použiť   na   iný   účel  len s predchádzajúcim súhlasom tej  osoby, ktorá  dar alebo príspevok poskytla.

 

Článok X.
Účtovníctvo a výročná správa

1.      Nezisková organizácia vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu.

2.      Nezisková  organizácia  musí  viesť  vo svojom účtovníctve oddelene  výnosy  a  náklady  spojené   s  všeobecne  prospešnými službami, výnosy a náklady spojené s podnikateľskou činnosťou.

3.      Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom, ak:

a/            dotácie  zo  štátneho  rozpočtu,  z  rozpočtu  štátneho  fondu a z rozpočtu obce prekročia v  roku, za ktorý je ročná účtovná závierka zostavená, jeden milión Sk,
b/           všetky  príjmy neziskovej  organizácie prekročia  päť miliónov Sk.

4.      Výtlačok ročnej účtovnej závierky overenej audítorom zasiela nezisková  organizácia na zverejnenie v Obchodnom vestníku najneskôr do 15. apríla.

5.      Nezisková organizácia  vypracuje výročnú správu  v termíne určenom  správnou  radou  po skončení kalendárneho roka, najneskoršie do 30. júna.

6.      Výročná správa obsahuje:

a/            prehľad  činností vykonávaných  v kalendárnom  roku s uvedením vzťahu k účelu založenia neziskovej organizácie,
b/           ročnú účtovnú  závierku a zhodnotenie základných  údajov v nej obsiahnutých,
c/            výrok  audítora  k  ročnej  účtovnej  závierke,  ak ju audítor overoval,
d/           prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch,
e/            prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov,
f/            stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie,
g/            zmeny  a  nové  zloženie  orgánov  neziskovej  organizácie, ku ktorým došlo v priebehu roka,
h/           Ďalšie údaje určené správnou radou.

7.   Výročná  správa  musí   byť  zverejnená  sprístupnením v mieste sídla neziskovej organizácie.  Jeden  výtlačok   výročnej  správy  zasiela  nezisková organizácia registrovému úradu do 15. júla.

 

Článok XI.
Spôsob majetkového vysporiadania pri zrušení neziskovej organizácie 

1.    Nezisková organizácia sa ruší:

a/            dňom uvedeným v rozhodnutí správnej rady o zrušení neziskovej organizácie, inak dňom, keĎ bolo toto rozhodnutie prijaté,
b/           rozhodnutím správnej rady o zlúčení, splynutí, alebo rozdelení neziskovej organizácie,
c/            dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení neziskovej organizácie, inak dňom, keĎ toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť,
d/           vyhlásením konkurzu, alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
e/            ak nesplní povinnosť podľa § 10 ods. 3 (preukázať splnenie podmienok upravených osobitnými predpismi),
f/            ak nezašle výročnú správu registrovému úradu podľa § 34 ods. 3.

2.      Nezisková organizácia zaniká ku dňu výmazu z registra. Jej zániku predchádza zrušenie s   likvidáciou. Likvidácia sa nevyžaduje, ak majetok neziskovej organizácie prechádza na inú neziskovú organizáciu alebo nadáciu po zlúčení alebo splynutí.

3.      Likvidácia sa nevyžaduje, ak majetok neziskovej organizácie prechádza na inú neziskovú   organizáciu alebo nadáciu po zlúčení alebo splynutí.

4.      Likvidačný zostatok môže byť prevedený len na inú neziskovú organizáciu alebo nadáciu.

5.      Odmenu likvidátora určí ten, kto likvidátora vymenoval.

6.      Náklady likvidácie sa uhradia z majetku neziskovej organizácie.

7.      Na zrušenie neziskovej organizácie s likvidáciou alebo bez likvidácie a na zánik neziskovej organizácie sa použijú primerané ustanovenia Obchodného zákonníka o zrušení a zániku obchodných spoločností, ak tento zákon neustanovuje inak.

 

Článok XII.
Poskytovanie informácií

1.   Nezisková organizácia zverejní informáciu o nakladaní s majetkom v sídle organizácie, príp. podľa požiadaviek.

                                                                      

Článok XIII.
Záverečné ustanovenia

1.      Ostatné otázky, ktoré nie sú upravené týmto štatútom sa spravujú príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

2.      Zakladateľ rozhodol, že pre prípad jeho zrušenia oprávnenia zakladateľa prejdú na správnu radu neziskovej organizácie.

 

V Bratislave dňa 1.12.2009

 

PRIHLÁSENIE
novinky
07.11.2021
Vážení pedagógovia a milí žiaci, Hodnotiaca komisia vyhodnotila zaslané súťažné príspevky a vybrala v&i...
19.10.2021
Vážení pedagógovia a milí žiaci, veríme, že ste si týždeň HOVORME O JEDLE krásne užili, dozvedeli ste sa ve...
11.10.2021
Ďakujeme všetkým zaregistrovaným školám za prejavený záujem.  Učiteľom a žiakom želáme veľa z&aacu...
04.10.2021
ŠPECIÁLNE ŽREBOVANIE PRE ŠKOLKÉ JEDÁLNE Do žrebovania môže byť zaradená školská jedáleň tej...