logo
Hovorme o jedle

Cieľ aktivity: Cieľom súťažno-vzdelávacej aktivity je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť detí, mládeže a dospelých pri budovaní spôsobilosti k vhodnému výberu potravín a vhodného životného štýlu, schopnosti prevziať zodpovednosť za svoje zdravie, povedomia o význame potravín pri podpore regionálneho rozvoja, zamestnanosti a ochrane životného prostredia.

Cieľová skupina: Hlavnou cieľovou skupinou sú deti a učitelia základných škôl so sídlom v Slovenskej republike.

Spôsob realizácie aktivity:

 • V rámci každého dňa v týždni „Hovorme o jedle“ budú vyhlásené denné témy so zameraním na potraviny a výživu – témy sa budú týkať konkrétnej potravinovej skupiny (podľa potravinovej pyramídy) a základných zručností a vedomostí v oblasti kvality a bezpečnosti potravín a zdravej výživy. 
 • Úlohou žiakov a učiteľov základných škôl bude vymyslieť a zrealizovať rôzne aktivity v rámci školy k stanoveným denným témam. Následne zo zrealizovaných aktivít k vybranej dennej téme pripravia súťažný príspevok v ľubovoľnom formáte, napr. elektronická prezentácia, fotopríbeh, informačné plagáty, krátke video a pod.
 • Každá škola sa môže zapojiť do súťaže v rámci každej stanovenej dennej témy. Každá denná téma bude hodnotená samostatne.
 • Hľadáme nápady, ktoré kreatívne a inovatívne zachytávajú problematiku stanovenej dennej témy, s dôrazom na význam rôznorodej a vyváženej stravy a pôvod potravín.
 • Kritériami pri hodnotení budú kreativita, inovatívnosť a úroveň spracovaných textov.  
 • Na podporu aktivít v priebehu týždňa „Hovorme o jedle“ budú pre školy pripravené a na internetovom portáli k projektu voľne dostupné pracovné listy, prezentácie, krátke popisy, odkazy a iné, ktoré budú užitočným návodom a inšpiráciou pre aktivity zapojených škôl.
 • Školy, ktoré sa zapoja do týždňa „Hovorme o jedle“ budú hrať o finančné poukazy na kúpu vecných cien podľa vlastného výberu, ktoré budú slúžiť pre potreby školy na vzdelávanie o potravinách a výžive.
 • Súťažné príspevky Ďalej poslúžia na inšpiráciu k vzdelávaniu o potravinách a výžive aj iným žiakom a učiteľom a budú dobrým príkladom pre nasledovanie aj pre ostatné základné školy na Slovensku.

ÄŽalšie plánované sprievodné aktivity v rámci týždňa „Hovorme o jedle“

Odborné exkurzie:  

Cieľ aktivity: V súčasnosti sa často stáva, že deti nevedia odkiaľ pochádzajú potraviny, ktoré každodenne konzumujú. Veľmi málo vedia aj o sezónnosti jednotlivých poľnohospodárskych produktoch a potravín. Cieľom odbornej exkurzie je ukázať deťom prvovýrobné prevádzky, farmy a spracovateľské potravinárske podniky a poskytnúť im množstvo zaujímavých informácií o pestovaní poľnohospodárskych plodín, chove hospodárskych zvierat, vyrábanej potravine, spracovaných surovinách, spôsobe ich spracovania, bezpečnosti potravinárskej prevádzky, prednosti konzumácie lokálnych potravín, sezónnosti potravín atĎ.   

Cieľová skupina: hlavnou cieľovou skupinou sú žiaci základných škôl a stredných škôl na celom území SR

Spôsob a miesto realizácie aktivity: prostredníctvom spolupráce s domácimi prvovýrobcami, spracovateľmi a výrobcami potravín priamo v ich prevádzkových priestoroch

Doprava: Škola si dopravu zabezpečí vo vlastnej réžii

Čo zabezpečuje prvovýrobca, spracovateľ a výrobca potravín, ktorí o spoločnú aktivitu prejaví záujem:

 • pre účastníkov exkurzie pripraví prezentáciu podľa vyššie uvedeného cieľa aktivity,
 • podľa možností zabezpečí ukážku časti prípadne celej prevádzky.

Po dohode s prvovýrobcom, spracovateľom a výrobcom potravín budú prezentácie k odborným exkurziám uverejnené na internetovom portáli k projektu. Tým sa umožní „virtuálna exkurzia“ aj Ďalším záujemcom zo strany škôl, ktorí sa do podnikov z dôvodu obmedzených možností nedostali.   

Praktické odborné exkurzie:

Cieľ: V súčasnosti sa často stáva, že deti nevedia odkiaľ pochádzajú potraviny, ktoré každodenne konzumujú. Čoraz menej vedia o tom, ako sa potraviny vyrábajú. Mladšie generácie postupne strácajú cenné vedomosti a zručnosti potrebné na prevzatie aktívnej kontroly nad tým, čo jedia. Cieľom praktickej odbornej exkurzie je poskytnúť žiakom II. stupňa základných škôl možnosť dozvedieť sa množstvo zaujímavých informácií o našej základnej potravine - o chlebe (suroviny z ktorých sa vyrába, spôsob výroby, druhy, vlastnosti atĎ.), vidieť ako funguje pekárska alebo cukrárska výroba a vyskúšať si prípravu chleba a pečiva, prípadne iných pekárskych alebo cukrárskych výrobkov, pod vedením majstrov odbornej výchovy pôsobiacich na stredných odborných školách zameraných na vzdelávanie v oblasti pekárstva a cukrárstva.

Cieľová skupina: Hlavnou cieľovou skupinou sú žiaci II. stupňa základných škôl na celom území SR

Spôsob a miesto realizácie aktivity: Prostredníctvom spolupráce so strednými odbornými školami, pričom na zabezpečenie aktivity budú využité priestory strednej odbornej školy.

Doprava: Základná škola, ktorá prejaví záujem o praktickú odbornú exkurziu si dopravu zabezpečí vo vlastnej réžii.

Čo zabezpečuje stredná odborná škola, ktorá o spoločnú aktivitu prejaví záujem:

 • pripraví prezentáciu podľa vyššie uvedeného cieľa aktivity,
 • zabezpečí praktické ukážky výroby a možnosť praktického vyskúšania si výroby potravín pre účastníkov praktickej odbornej exkurzie podľa vyššie uvedeného cieľa aktivity.

Po dohode so strednými odbornými školami budú prezentácie k praktickým odborným exkurziám uverejnené na internetovom portáli k projektu. Tým sa umožní „virtuálna exkurzia“ aj Ďalším záujemcom zo strany základných škôl, ktorí sa do stredných odborných škôl z dôvodu obmedzených možností nedostali.       

 

PRIHLÁSENIE
novinky
17.11.2023
Vážení učitelia, milí žiaci, ďakujeme všetkým aktívnym školám za účasť a gratulujeme ví...
02.11.2023
Vážení učitelia, milí žiaci, tešíme sa z množstva súťažných príspevkov, ktoré ste zaslali do akt...
28.10.2023
Ďakujeme za všetky aktivity, ktoré ste počas XI. ročníka Týždňa Hovorme o jedla spoločne na školách pripravili a z...
16.10.2023
Pár fotografií z dnešnej tlačovej besedy k zahájeniu XI. ročníka týždňa Hovorme o jedle, ktorá sa uskutočnila na ...