logo
Ochrana súkromia

Ochrana osobných údajov a ochrana súkromia


NA STIAHNUTIE:  

Zásady ochrany osobných údajov dotknutých osôb pri realizovaní aktivít v rámci týždňa „Hovorme o jedle“, ktoré sú venované problematike potravín a výživy, ako napríklad súťažno-vzdelávacia aktivita „Hovorme o jedle“, alebo výtvarná súťaž „Chutné maľovanie“, alebo literárna súťaž "Neplytvám potravinami – čas ukázať lásku našej planéte", alebo fotografická súťaž "Očami gurmána" (Ďalej len „súťaže“ v príslušnom tvare):

 • Organizátor súťaží, ktorým je Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava, IČO 31826253, e-mail sppk@sppk.sk a Centrum rozvoja znalostí o potravinách n. o., Záhradnícka 21, Bratislava 811 07, e-mail crzop.no@gmail.com ako prevádzkovateľ v zmysle Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Ďalej len ,,Zákon“) týmto oznamuje všetkým dotknutým osobám, ktorých osobné údaje nezískal priamo od týchto osôb, že bude nakladať s ich osobnými údajmi poskytnutými pri realizovaní týchto súťaží v súlade s uvedenými právnymi predpismi za nasledujúcich podmienok.
 • Organizátor bude nakladať s poskytnutými osobnými údajmi dotknutých osôb, to je žiakov, pedagógov základných škôl a iných osôb, ktoré sa zapojili do súťaže, resp. tvorby súťažných príspevkov školy len s ich predchádzajúcim slobodne daným súhlasom na určitý čas, okrem prípadov, kedy zákon tento súhlas nevyžaduje. Už udelený súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov môže dotknutá strana kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailovej správy organizátorovi na adresu: belova@sppk.sk alebo crzop.no@gmail.com. Len čo sa organizátor o odvolaní súhlasu dozvie, prestane so spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby.
 • Poskytnuté osobné údaje bude organizátor súťaže spracovávať iba za účelom spracovania a vyhodnotenia súťaží, vrátane zverejnenia výsledkov súťaží ako aj  na účely zverejnenia, reprodukcie a publikovania súťažných príspevkov na www.opotravinach.sk a v propagačných, informačných a vzdelávacích materiáloch prevádzkovateľa. Zverejnené súťažné príspevky môžu slúžiť ako inšpirácia pre iné školy v oblasti vzdelávania o potravinách a výžive.
 • Osobnými údajmi dotknutých osôb podľa predchádzajúceho bodu sa rozumejú najmä meno, priezvisko, vek, fotografia, videonahrávka, škola a v prípade žiakov aj ročník, ktorí žiaci navštevujú v čase zaslania súťažného príspevku v uvedenej súťaži.
 • Školy sú povinné získať súhlas dotknutých osôb so spracovaním osobných údajov podľa predchádzajúcich bodov samostatne za účelom spracovania a vyhodnotenia súťaží a samostatne za účelom zverejnenia súťažných príspevkov. Tento súhlas musí okrem účelu podľa predchádzajúcej vety obsahovať informáciu o tom, že tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Vzor súhlasu, ktorý majú školy zabezpečiť, je sprístupnený vyššie. 
 • V prípade maloletých žiakov, ktorí sa zapoja do súťaží, resp. sa budú podieľať na príprave súťažných príspevkov, súhlas so spracovaním ich osobných údajov môže poskytnúť len ich zákonný zástupca.
 • V prípade osobných údajov pedagógov súťažiach škôl, sa na ich spracovanie vyžaduje súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ týmito osobnými údajmi sú iné údaje ako titul, meno, priezvisko, pracovné, služobné alebo funkčné zaradenie, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo alebo elektronická pošta na pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa pedagóga (napr. fotografia).
 • Školy zaregistrované do súťaží poskytujú organizátorovi v súlade s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov vyhlásenie o udelení súhlasu dotknutými osobami so spracovaním ich osobných údajov v zmysle predchádzajúcich bodov pred  zaslaním súťažných príspevkov.
 • Školy zaregistrované do súťaží musia zároveň poučiť dotknutú osobu o jej právach v zmysle Nariadenia GDPR a Zákona a vopred pred získaním osobných údajov poskytnúť dotknutej osobe všetky informácie podľa čl. 13 až 23 Nariadenia GDPR alebo § 19 až 28 Zákona, najmä uviesť že údaje dotknutých osôb budú poskytnuté organizátorovi a že bude dochádzať k ich zverejňovaniu organizátorom na webovom sídle www.opotravinach.sk a v propagačných, informačných a vzdelávacích materiáloch prevádzkovateľa. 

MEDZI PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV PATRÍ NAPRÍKLAD PRÁVO:

 • požadovať prístup k vašim osobným údajom, ktoré spracovávame,
 • požiadať o opravu, vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • namietať spracúvanie osobných údajov,
 • na prenos osobných údajov,
 • podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov,
 • kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov,

V prípade ak nemáte spôsobilosť na výkon právnych úkonov, vaše práva môže zastupovať zákonný zástupca.

Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám ako dotknutej osobe garantujú tieto práva:

a) právo dotknutej osoby na prístup k osobným údajom: 

- právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa týkajú dotknutej osoby;

- právo získať prístup k spracúvaným osobným údajom a právo získať tieto informácie:

 • účel spracúvania osobných údajov;
 • kategória spracúvaných osobných údajov;
 • identifikácia príjemcu alebo kategórie príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä v prípade príjemcov v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii;
 • predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, informáciu o kritériách na jej určenie;
 • právo požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov;
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
 • zdroj osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby;
 • informáciu o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1. a 4 Nariadenia GDPR (§ 28 Zákona) a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

- právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu osobných údajov podľa § 48 ods. 2 až 4, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii;   

- právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracováva. Uplatnenie tohto práva nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných;

b) právo dotknutej osoby na opravu osobných údajov, ktorého obsahom je:

 1. právo na doplnenie neúplných osobných údajov dotknutej osoby, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia dotknutej osoby;
 2. právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú;
 3. právo dotknutej osoby na opravu osobných údajov znamená, že nás kedykoľvek môžete požiadať o opravu či doplnenie Vašich osobných údajov, pokiaľ by boli nepresné či neúplné. Dotknutá osoba má právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

c) právo dotknutej osoby na vymazanie osobných údajov, ktorého obsahom je:

 1. právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa týkajú dotknutej osoby z nasledovných dôvodov
  1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získavali alebo inak spracúvali;
  2. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a neexistuje už žiadny iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov;
  3. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa článku čl. 21 Nariadenia GDPR (§ 27 ods. 2 Zákona);
  4. osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
  5. osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;
  6. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1. Nariadenia GDPR (§ 15 ods. 1 Zákona);
 2. právo, aby prevádzkovateľ, ktorý zverejnil osobné údaje dotknutej osoby, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikol primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval iných prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky;
 3. pritom platí, že právo na vymazanie osobných údajov s obsahom práv podľa článku 17 ods. 1. a 2. Nariadenia (§ 23 ods. 2 a 3 Zákona) [t. j. s obsahom práv podľa (i) a (ii) tohto písm. c) bodu J. tohto dokumentu] nevznikne, pokiaľ je spracúvanie osobných údajov potrebné:
 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
 • na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Európskej únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2. písm. h) a i), ako aj článkom 9 ods. 3. Nariadenia GDPR (§ 16 ods. 2 písm. h) až j) Zákona);
 • na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1. Nariadenia GDPR (§ 78 ods. 8 Zákona), pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené v článku 17 ods. 1 Nariadenia GDPR (§ 23 ods. 1 Zákona) znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania osobných údajov; alebo
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Viac o právach a povinnostiach v oblasti ochrany osobných údajov môžete pozrieť

 

Nariadenie GDPR dostupné TU.

Zákon dostupný TU

 

 

 

 

PRIHLÁSENIE
novinky
17.11.2023
Vážení učitelia, milí žiaci, ďakujeme všetkým aktívnym školám za účasť a gratulujeme ví...
02.11.2023
Vážení učitelia, milí žiaci, tešíme sa z množstva súťažných príspevkov, ktoré ste zaslali do akt...
28.10.2023
Ďakujeme za všetky aktivity, ktoré ste počas XI. ročníka Týždňa Hovorme o jedla spoločne na školách pripravili a z...
16.10.2023
Pár fotografií z dnešnej tlačovej besedy k zahájeniu XI. ročníka týždňa Hovorme o jedle, ktorá sa uskutočnila na ...