logo
Potravinové minimum pre deti

Cieľom projektu je vytvoriť a podporiť všeobecný konsenzus pri pohľade na minimálne potravinové znalosti o zručnosti, ktoré by mali mladí ľudia vo veku od 5 do 14 rokov pochopiť a byť schopní aplikovať. Prijaté potravinové kompetencie budú využiteľné pri zostavovaní kurikulárnych dokumentov, v centrách voľného času, v materských centrách a iných vzdelávacích inštitúciách a zároveň ľahko uplatniteľné v osobnom prostredí domova. Vypracovanie kompetencií v širšom kontexte umožní ich využitie nielen učiteľom, ale aj rodičom, organizáciám, zdravotníckym pracovníkom, odborníkom na výživu, potravinárskym podnikom atĎ. Vypracované kompetencie budú slúžiť ako inšpirácia pre všetkých, ktorí chcú v uvedenej oblasti pracovať a vzdelávať deti a mládež.

Zmyslom projektu, je poskytnúť mladým ľuĎom možnosť vybudovať si vlastný informovaný pohľad na potraviny a ich význam pre zdravie každého jednotlivca, ich kultúrny a spoločenský význam  a tým im uľahčiť voľbu pri výbere potravín pre život a tým prispieť k podpore zdravia a budovaniu zodpovednosti za vlastné zdravie a kvalitu svojho života.

ZÁMER:

Projektom chceme podporiť zvýšenie celospoločenského záujmu o vzdelávanie v oblasti potravín a ich význame pre ľudský život a to formou zadefinovania základných potravinových kompetencií pre deti vo veku 5 až 14 rokov, ktoré vyplynú z verejnej neformálnej diskusie otvorenej širokej sfére spoločenského života (školstvo, zdravotníctvo, poľnohospodárstvo, potravinárstvo, ochrana životného prostredia,  neziskový sektor, cieľová skupiny – deti atĎ.).    

Prijaté kompetencie budú podporovať záujmy štátnej politiky v oblasti ochrany zdravia obyvateľstva a prispejú k rozvoju celoštátnych prístupov boja proti obezite. Stanovené potravinové kompetencie budú navzájom prepojené, budú progresívne a kumulatívne prerastať z jednej vekovej skupiny do druhej a rozvíjať u detí ucelený rámec zručností a vedomostí o potravinách.

PLÁNOVANÉ AKTIVITY:

 • Pripraviť návrh základného rámca minimálnych zručností a znalostí o potravinách pre deti vo veku od 5 do 14 rokov.  
 • Pripraviť databázu dotazovaných subjektov.
 • Pripraviť on-line aplikáciu neformálnej diskusie.  
 • Pripraviť formulár pre osobné dotazovanie a konzultácie s deťmi vo veku 5 až 14 rokov.
 • Spustiť neformálnu diskusiu – min. 3 mesiace.
 • Uzavrieť a spracovať výsledky verejnej neformálnej diskusie.
 • Výstupy sprístupniť širokej verejnosti a podporovať organizácie aj jednotlivcov, aby nastolené potravinové kompetencie zahrnuli do vlastnej činnosti a tak pomohli a podporili mladých ľudí pri získavaní dôležitých životných zručností.
 • Výsledky využiť pri vlastnej činnosti smerujúcej k zvyšovaniu potravinovej spôsobilosti detí a mládeže.  

PRÍNOSY PROJEKTU:

 • Rozšíriť poznanie a pozitívne ovplyvniť správanie sa detí pri ochrane a podpore vlastného zdravia,
 • zvyšovať zdravotnú uvedomelosť detí,
 • pestovať u detí základy prevencie a chápanie jej významu,
 • fixovať u detí žiadúce modely správania sa k najbližšej komunite, k prírode a okoliu,
 • upevňovať sieť organizácií, ktoré sa venujú problematike vzdelávania o potravinách,
 • prispieť k zlepšeniu spolupráce medzi zástupcami mimovládnych, verejných a štátnych inštitúcií,
 • vytvoriť informačný priestor na vedenie konštruktívneho dialógu a rokovaní.
PRIHLÁSENIE
novinky
17.11.2023
Vážení učitelia, milí žiaci, ďakujeme všetkým aktívnym školám za účasť a gratulujeme ví...
02.11.2023
Vážení učitelia, milí žiaci, tešíme sa z množstva súťažných príspevkov, ktoré ste zaslali do akt...
28.10.2023
Ďakujeme za všetky aktivity, ktoré ste počas XI. ročníka Týždňa Hovorme o jedla spoločne na školách pripravili a z...
16.10.2023
Pár fotografií z dnešnej tlačovej besedy k zahájeniu XI. ročníka týždňa Hovorme o jedle, ktorá sa uskutočnila na ...