logo
Právne vyhlásenie

Právne vyhlásenie

Prevádzkovateľ: Centrum rozvoja znalostí o potravinách, n.o.
Adresa: Záhradnícka 21, Bratislava 811 07
IČO: 45 731 322


Vyhlásenie o ochrane osobných údajov a podmienky používania webových stránok prevádzkovateľa

Ochrane osobných údajov našich používateľov prikladáme veľkú dôležitosť. Pri všetkých internetových činnostiach našej neziskovej organizácie dbáme na dodržiavanie  právnej úpravy ochrany osobných údajov, predovšetkým Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Ďalej len ,,Zákon“).

Vstupom a používaním internetovej stránky www.opotravinach.sk súhlasíte s tým, že vaše údaje získané v súvislosti s jej používaním môžu byť spracovávané jej prevádzkovateľom.

Automaticky zaznamenávané informácie (údaje neosobného charakteru)

Pri prístupe na internetovú stránku neziskovej organizácie Centrum rozvoja znalostí o potravinách n.o., sa (nie ako súčasť registrácie) môžu automaticky zaznamenávať všeobecné informácie o návšteve užívateľov neosobného charakteru ako napr. použitý internetový prehliadač a IP adresa, počet návštev, dátum a priemerný čas strávený na stránke, prezerané stránky. Ak sú tieto informácie zhromažĎované, slúžia ku skvalitneniu našich služieb a našej ochrane. Tieto informácie sa používajú predovšetkým na zisťovanie toho, ako naša stránka oslovuje a na zlepšovanie jej obsahu a funkčnosti.

Cookies

Cookies sú malé súbory, ktoré sa dočasne ukladajú na vašom pevnom disku, umožňujúce našej stránke, aby spoznala váš počítač pri Ďalšej návšteve internetovej stránky neziskovej organizácie Centrum rozvoja znalostí o potravinách. Naša nezisková organizácia využíva cookies výlučne na získavanie informácií týkajúcich sa používania našej internetovej stránky.

Slobodná voľba

Kontrolu nad informáciami poskytovanými neziskovej organizácii Centrum rozvoja znalostí o potravinách n.o. máte vy sami. Ak sa rozhodnete, že svoje informácie neposkytnete neziskovej organizácii, nemusíte mať prístup do niektorých oblastí tejto internetovej stránky a prístup k aktivitám týždňa Hovorme o jedle a spravodaju.

Spracovanie osobných údajov

Osobné údaje sú definované ako akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, pričom za identifikovateľnú fyzickú osobu sa považuje osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.  V prípade vašich osobných údaje preto môže ísť napr. o vaše meno a priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, vašu, e-mailovú alebo poštovú adresu, a iné údaje, na základe ktorý vás je možné identifikovať. Nezisková organizácia Centrum rozvoja znalostí o potravinách n.o. spracúva len tie osobné údaje, ktoré jej poskytnete na konkrétny účel, napríklad pri registrovaní sa do aktivít týždňa Hovorme o jedle alebo prihlasovaní sa na zasielanie spravodajov.

Používanie a šírenie osobných údajov

Nezisková organizácia Centrum rozvoja znalostí o potravinách n.o., bude používať vaše osobné údaje len na účely všeobecnej komunikácie s vami, na účely, aby vám umožnila prístup k špeciálnym informáciám a na iné účely konkretizované vo vašom súhlase so spracovaním osobných údajov v prípade, že nám bude poskytnutý.  

Prevádzkovateľ môže sprístupniť osobné údaje tretím osobám len v prípadoch, kedy jej to bude nariaĎovať alebo umožňovať zákon, alebo v presvedčení, že takáto akcia je nevyhnutná k zachovaniu zákonov alebo dodržaniu právneho postupu zachovávaného prevádzkovateľom internetovej stránky alebo internetovou stránkou www.opotravinach.sk; ochrane alebo obrane práv alebo vlastníctva prevádzkovateľa internetovej stránky a jej internetových stránok; alebo v naliehavých prípadoch k ochrane bezpečia zamestnancov a obchodných partnerov prevádzkovateľa internetovej stránky, užívateľov produktov a služieb prevádzkovateľa internetovej stránky alebo verejnosti.

Pokiaľ nie je uvedené inak, nebudú osobné údaje, ktoré na tejto internetovej stránke poskytnete, bez vášho súhlasu poskytované mimo prevádzkovateľa. S vašimi osobnými údajmi prevádzkovateľ nebude žiadnym spôsobom obchodovať.

Bezpečnosť

Nezisková organizácia Centrum rozvoja znalostí o potravinách n.o. kladie veľký dôraz na zaistenie bezpečnosti osobných údajov. Vaše údaje sa svedomito chránia pred stratou, zničením, skresľovaním/falšovaním, manipuláciou a nepovoleným prístupom alebo nepovoleným zverejnením.  Pracovníci našej neziskovej organizácie sú viazaní povinnosťou rešpektovať dôvernosť vašich osobných údajov.

Osoby mladšie ako 18 rokov

Nezisková organizácia Centrum rozvoja znalostí o potravinách n.o. odporúča všetkým rodičom a opatrovníkom, aby učili svoje deti bezpečnému a zodpovednému narábaniu s osobnými údajmi na internete. Osoby mladšie ako 18 rokov by nemali odovzdávať osobné informácie internetovým stránkam neziskovej organizácie Centrum rozvoja znalostí o potravinách n.o. bez povolenia svojich rodičov alebo opatrovníkov. Centrum rozvoja znalostí o potravinách n.o. nebude nikdy úmyselne získavať osobné údaje od osôb mladších ako 18 rokov alebo tieto údaje používať akýmkoľvek spôsobom a ani ich nebude odovzdávať tretím stranám bez povolenia.

Odkazy na iné internetové stránky

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa uplatňuje na celú stránku www.opotravinach.sk, ktorú spravuje nezisková organizácia Centrum rozvoja znalostí o potravinách n.o. a všetky jej priame podstránky. Tieto internetové stránky môžu obsahovať odkazy na iných poskytovateľov v rámci alebo mimo našej neziskovej organizácie, na ktorých sa toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov nevzťahuje. Pri opustení internetovej stránky www.opotravinach.sk si buĎte tohto vedomí a nezabudnite si prečítať vyhlásenia o ochrane osobných údajov každej jednej internetovej stránky, ktorá získava osobne identifikovateľné informácie.

Právo na informácie

Ak máte otázky týkajúce sa našich zásad ochrany osobných údajov alebo ohľadom spracovania Vašich osobných údajov, neváhajte sa s nami skontaktovať. Máte právo požiadať o nahliadnutie do vašich osobných údajov a požiadať o ich úpravu alebo výmaz na mailovej adrese osoby stanovenej prevádzkovateľom: belova@sppk.sk a na adrese prevádzkovateľa: Centrum rozvoja znalostí o potravinách n.o., Záhardnícka 21, Bratislava 811 07.

Doba uchovávania osobných údajov alebo informácia o kritériách jej určenia: Osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania účelu.

Oznamovanie zmien

Akékoľvek zmeny našich zásad ochrany osobných údajov budú pripájané k tomuto vyhláseniu o ochrane osobných údajov, domovskej stránke a iným miestam, ktoré považujeme za vhodné.

 

Posledná aktualizácia:  12.9.2019

PRIHLÁSENIE
novinky
17.11.2023
Vážení učitelia, milí žiaci, ďakujeme všetkým aktívnym školám za účasť a gratulujeme ví...
02.11.2023
Vážení učitelia, milí žiaci, tešíme sa z množstva súťažných príspevkov, ktoré ste zaslali do akt...
28.10.2023
Ďakujeme za všetky aktivity, ktoré ste počas XI. ročníka Týždňa Hovorme o jedla spoločne na školách pripravili a z...
16.10.2023
Pár fotografií z dnešnej tlačovej besedy k zahájeniu XI. ročníka týždňa Hovorme o jedle, ktorá sa uskutočnila na ...