logo
Zaujíma nás
  • Vzdelávanie o potravinách

Centrum rozvoja znalostí o potravinách vychádza z poznania, že kľúčovým pojmom v systéme hodnôt človeka je SLOBODA a prostriedok, ktorý robí ľudí slobodnejších vo svojom rozhodovaní je VZDELÁVANIE. Tým, že chápeme odkiaľ naše potraviny pochádzajú, ako a kým boli dopestované a spracované, akú úlohu zohrávajú pri ochrane zdravia a prevencii voči ochoreniam, aký je ich kultúrny a spoločenský význam, spájame príjemné s užitočným pri každodennom rozhodovaní o výbere potravín.

Naše vzdelávacie projekty sú založené na myšlienke, že jedlo znamená radosť a pôžitok, zdravie a prevenciu, kultúru a súdržnosť. Centrum rozvoja znalostí o potravinách vzdelávacími aktivitami podporuje inovatívny prístup založený na obrodení a výcviku zmyslov a štúdiu všetkých aspektoch potravín – z farmy až na prestretý stôl. SústreĎuje sa na široké spektrum prístupov a je nasmerované na rôzne cieľové skupiny: deti a mládež, učitelia, rodičia a široká verejnosť.
 

  • Spájanie spotrebiteľov a výrobcov

Vzťah medzi kvalitou potravín, produkciou potravín a ich spotrebou je veľmi úzky a previazaný. Spotrebiteľské správanie významnou mierou ovplyvňuje a prináša veľké zmeny do spôsobu produkcie a spracovania potravín. Pre potravinárstvo každej krajiny je preto veľmi dôležitý “S-potrebiteľ” (spotrebiteľ s veľkým S). Spotrebiteľ, ktorý “S-polupracuje” - presahuje svoju pasívnu konzumnú rolu  a aktívne sa zaujíma o výrobcov potravín, o pestovateľské a spracovateľské metódy a postupy, o problémy, ktorým výroba a spracovanie potravín čelí a akým spôsobom výroba a spracovanie potravín ovplyvňuje svet okolo nás. Svojim aktívnym záujmom sa spotrebiteľ stáva súčasťou výrobného procesu, podporuje ekonomický rozvoj a zamestnanosť svojho regiónu, rozširuje svoju potravinovú spôsobilosť – povedomie o tom, čo v našom regióne znamená zdravšie, chutnejšie a zodpovednejšie jesť a v nemalej miere ovplyvňuje zaťaženie životného prostredia.    

Kľúčovou úlohou Centra rozvoja znalostí o potravinách je vzdelávaním o potravinách zvyšovať potravinové povedomie každého jednotlivca v širokej škále cieľových skupín - deti a mládež, učitelia, rodičia a široká verejnosť. Vzdelaný spotrebiteľ je schopný svojim zodpovedným výberom ovplyvniť kvalitu bežne dostupných potravín, ktoré majú pozitívny vplyv na ľudské zdravie a zdravý životný štýl jednotlivcov a rozvoj celej spoločnosti.

Centrum rozvoja znalostí o potravinách podporuje priamy kontakt medzi spotrebiteľmi a výrobcami. Cesty realizácie vzájomného zblíženia dvoch neoddeliteľných skupín, spotrebiteľov a výrobcov potravín, vidíme v priamych vzdelávacích aktivitách a podporných podujatiach na výstavách, veľtrhoch či miestnych sezónnych trhoch.  
 

  • Potravinová rôznorodosť a tradície

Nie je možné s určitosťou povedať, kedy a ako poľnohospodárstvo vzniklo. Ale dá sa s určitosťou tvrdiť, že nevzniklo počas niekoľkých rokoch. Jeho vznik bol zdĺhavým procesom a zmeny, ktoré poľnohospodárstvo a chov zvierat prinieslo boli obrovské:

- Ľudia už neboli závislí od ulovenej a nájdenej potravy pretože si ju dokázali vypestovať a dochovať sami.

- Dostatok potravy znamenal zvýšenie počtu obyvateľstva na zemi a predĺženie života ľudí.

- Hľadanie novej pôdy prispelo k osídľovaniu nových oblastí na zemi.

- Kvôli poľnohospodárstvu sa ľudia usadili na jednom mieste, prestali kočovať a zmenili svoje obydlia. Usadlý spôsob života viedol k vzniku osád, dedín, miest a štátov.

- Poľnohospodárstvo si vyžiadalo nové nástroje a prispelo k vzniku nových remesiel.

- VĎaka dostatku potravy sa ľudia mohli venovať aj iným činnostiam – nastáva rozvoj obchodu, vzdelania, kultúry a umenia.

Staré príslovie hovorí: „Svet spočíva na ruke roľníka“. Je veľmi dôležité, aby ľudia nikdy nezabúdali, že poľnohospodárstvo je jediným živiteľom ľudstva, bez neho by ľudstvo ako také nikdy nebolo vzniklo. Našou snahou je zachovať kultúru založenú na potravinovej rôznorodosti a tradíciách a vyhnúť sa monokultúrnosti a centralizmu. Tento cieľ chceme dosiahnuť prostredníctvom iniciatív so zameraním na:

- ochranu a rozvoj miestnej potravinovej rôznorodosti,

- ochranu tradičných regionálnych potravinárskych výrobných postupov,

- ochranu a podporu slovenskej gastronomickej tradície,

- ochranu životného prostredia a pôdy.

 

 

PRIHLÁSENIE
novinky
17.11.2023
Vážení učitelia, milí žiaci, ďakujeme všetkým aktívnym školám za účasť a gratulujeme ví...
02.11.2023
Vážení učitelia, milí žiaci, tešíme sa z množstva súťažných príspevkov, ktoré ste zaslali do akt...
28.10.2023
Ďakujeme za všetky aktivity, ktoré ste počas XI. ročníka Týždňa Hovorme o jedla spoločne na školách pripravili a z...
16.10.2023
Pár fotografií z dnešnej tlačovej besedy k zahájeniu XI. ročníka týždňa Hovorme o jedle, ktorá sa uskutočnila na ...