logo

•• Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) ••
 

Záujem európskych spotrebiteľov o bezpečnosť potravín vzrástol hlavne po tom, čo sa vyskytli prípady BSE – choroby šialených kráv. V rámci opatrení pre obnovenie dôvery spotrebiteľov a schopnosť zaistiť bezpečnosť a kvalitu potravín v Európe, súhlasili príslušné európske úrady so zriadením nezávislého Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín.

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (European Food Safety Authority – EFSA), ktorý sídli v talianskom meste Parma, bol založený v januáry 2002 nariadením ES č. 178/2002.

Poskytuje nezávislé vedecké poradenstvo vo všetkých otázkach, ktoré majú priamy alebo nepriamy dopad na bezpečnosť potravín a krmív, vrátane zdravia zvierat a ich dobrých životných podmienok a ochrany rastlín pre Európske inštitúcie, ktoré sa zaoberajú riadením rizík a nesú politickú zodpovednosť - Európskej komisii, Európskemu parlamentu a Rade. Úradom vypracovávané vyhodnotenia rizík tvoria spoľahlivý vedecký základ na definovanie politikou vedených legislatívnych alebo regulačných opatrení nevyhnutných na zabezpečenie vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa z hľadiska bezpečnosti potravín.

Súčasťou mandátu úradu, tak ako je stanovený zakladajúcim nariadením (ES) č. 178/2002, je aj zber a analýza vedeckých údajov, rozpoznávanie novo vznikajúcich rizík a vedecká podpora poskytovaná Komisii, predovšetkým v prípade potravinovej krízy.


Európsky úrad pre bezpečnosť potravín pozostáva zo štyroch orgánov:

1.Správna rada (Management Board) je tvorená 14 členmi, ktorí sú menovaní Radou ministrov po konzultácii s Európskym parlamentom. Správna rada zodpovedá za zabezpečenie účinného a efektívneho fungovania úradu.

2. Výkonný riaditeľ (Executive Director) je vymenovaný správnou radou na dobu 5 rokov. Zodpovedá za každodenný chod úradu, zostavovanie pracovných programov, zaistenie technickej podpory vedeckým komisiám a udržiavanie kontaktov s Európskym parlamentom.

3. Poradný zbor (Advisory Forum) tvoria zástupcovia 27 členských štátov EÚ. Zasadnutí sa ako pozorovatelia zúčastňujú aj zástupcovia Nórska, Švajčiarska a Európskej komisie. Poradnému zboru predsedá výkonný riaditeľ. Úlohou poradného zboru je výmena informácií o potenciálnych rizikách potravín a krmív, zdieľanie informácií, ktoré umožňujú, aby sa hodnotenie rizík vykonávalo vo všetkých krajinách harmonizovane a zabránilo sa duplicitným činnostiam.

4. Vedecký výbor (Scientific Committee, SC) je zložený z predsedov vedeckých komisií a nezávislých odborníkov. Zodpovedá za koordináciu práce deviatich vedeckých komisií (Expert Panels), ktoré majú rozdelené pôsobnosti vo všetkých oblastiach vyhodnocovania rizík. Vedecký výbor poskytuje vedecké stanoviská a odporúčania EÚBP. Vedecké komisie sa skladajú z nezávislých expertov členských štátov menovaných správnou radou na dobu troch rokov (nie sú to zamestnanci EFSA).

V súčastnej dobe pracujú tieto vedecké komisie EFSA:

  • pre potravinárske prídavné látky, látky určené na aromatizáciu, pomocné látky a materiály prichádzajúce do styku potravinami (AFC Panel)
  • pre prísady a produkty alebo látky používané v krmivách (FEEDAP Panel)
  • pre prípravky na ochranu rastlín a rezídua prípravkov na ochranu rastlín (PPR Panel)
  • pre geneticky modifikované organizmy (GMO Panel)
  • pre dietetické výrobky, výživu a alergie (NDA Panel)
  • pre biologické nebezpečie (BIOHAZ Panel)
  • pre kontaminujúce látky v potravinovom reťazci (CONTAM Panel)
  • pre zdravie a pohodu zvierat (AHAW Panel)
  • pre zdravie rastlín (PLH Panel)

EFSA prehlbovala vedeckú spoluprácu s členskými krajinmi EÚ, výsledkom čoho je vytvorenie siete národných kontaktných miest (Focal Points) pre uľahčenie spolupráce s národnými úradmi pre bezpečnosť potravín a inými zodpovednými organizácimi na národnej úrovni. Kontaktným miestom Slovenskej republiky je Ministerstvo pôdohospodárstva SR – odbor bezpečnosti potravín a výživy.

Adresa kancelárie:
European Food Safety Authority
Largo N. Palli 5/A
I-43100 Parma
Italy

Tel.: +39 0521 036 111
Fax.: +39 0521 036 110

Úradné hodiny: Pondelok-Piatok od 8:30 do 18:00 hod

Internetová stránka:
http://www.efsa.europa.eu

 

Zdroje a linky:
http://www.efsa.europa.eu/en/corporate/doc/stratplan09sk.pdf
http://www.efsa.europa.eu

 

 

PRIHLÁSENIE
novinky
07.11.2021
Vážení pedagógovia a milí žiaci, Hodnotiaca komisia vyhodnotila zaslané súťažné príspevky a vybrala v&i...
19.10.2021
Vážení pedagógovia a milí žiaci, veríme, že ste si týždeň HOVORME O JEDLE krásne užili, dozvedeli ste sa ve...
11.10.2021
Ďakujeme všetkým zaregistrovaným školám za prejavený záujem.  Učiteľom a žiakom želáme veľa z&aacu...
04.10.2021
ŠPECIÁLNE ŽREBOVANIE PRE ŠKOLKÉ JEDÁLNE Do žrebovania môže byť zaradená školská jedáleň tej...