logo

Zaujímavé texty o potravinách a výive

V tejto ?asti sa Vám pokúsime priblíi? mnostvo zaujímavých tém o potravinách a výive, ktoré budú štrukturované formou vyuite?nou aj k vyhláseným denným témam v sú?ai Hovorme o jedle.

Základnou vlastnos?ou ivota je jeho neustála  zmena. V ?udskom tele probieha ve?ké mnostvo procesov nevyhnutnýh k udraniu  ivota, k udraniu ich rovnováhy s prostredím v ktorom ?lovek funguje.  Pre fungovanie všetkých týchto procesov je nevyhnutná energia, ktorú ?lovek ?erpá zo stravy.

Na náš ivot majú vplyv aj rôzne fyzikálne a chemické faktory vonkajšieho prostredia ako napr. vzduch, svetlo, pôda a voda. Jedným z najdôleitejších spojítok medzi organizmom a vonkajším prostredím je taktie výiva.

Nesprávná výiva je velmi ?asto prí?inou rôznych ochorení. ?lovek preto pri výbere  potravín, ich mnostva, zloenia, ale aj podmienok ich príjímania musí vyuíva? svoje  rozumové schopností. Nemal by jes? bez výberu, to ?o má práve k dispozícii, pretoe takýto spôsob stravovania je nesprávny a ?asto prináša nepriaznivé následky.
 

PRIHLÁSENIE
novinky
08.11.2018
Vážení koordinátori súťaže na školách, Vážení učitelia, Milí žiaci, Víťazi jednotl...
22.10.2018
Týždeň HOVORME O JEDLE zbehol ako voda. Veríme, že bol pre všetky zúčastnené školy veľkým oživením, zauj&...
15.10.2018
15.10.2018 (Pondelok) Dôležité upozornenie!!! 14. 10. 2018 (nedeľa) o 24.00 hod. bola REGISTRÁCIA do všetkých akt...
02.10.2018
Dôležité upozornenie !!! NEPREHLIADNITE !!! 5.2. FORMA A OBSAH súťažného príspevku súťažno-vzdelávacej aktivit...