logo

•• Metabolizmus ••

Metabolizmus je súbor reakcií prebiehajúcich v bunke (organizme) zabezpečujúci premenu látok pri získavaní energie, tvorbe potrebných látok a odbúravaní nepotrebných látok, výmene látok s okolím, raste a rozmnožovaní. Nie je to chaotický a náhodný proces, ale časovo a priestorovo zosúladený sled reakcií. Podstatou metabolizmu je regulovaná vysoko-špecifická katalýza biochemických reakcií. Druh katalyzátora a priebeh katalýzy závisí od úrovne organizácie živej hmoty a od druhu organizmu: úroveň bunky = enzýmy, vyššia úroveň = hormóny, nervová a imunitná regulácia.

Rozlišujeme dva základné stupne metabolizmu:

  1. Primárny metabolizmus je súbor metabolických procesov rozhodujúcich pri získavaní energie (oxidácia sacharidov a lipidov) a pri reprodukcii základných stavebných zložiek bunky (replikácia nukleových kyselín, proteosyntéza, biosyntéza bunkovej steny).
  2. Sekundárny metabolizmus je súbor metabolických procesov, ktoré nadväzujú na primárny metabolizmus (metabolizmus antibiotík, pigmentov, alkaloidov).

Podľa toho, či pri metabolizme dochádza k rozkladným alebo syntetickým reakciám, rozlišujeme dva deje:

  1. Katabolizmus (disimilácia) zahŕňa reakcie, pri ktorých dochádza k štiepeniu látok. Pri tomto procese prebiehajú exergonické reakcie, pri ktorých sa energia uvoľňuje. Patrí sem napr. trávenie (rozklad zložitých látok na jednoduchšie) a dýchanie.
  2. Anabolizmus (asimilácia) zahŕňa reakcie, pri ktorých sa tvoria zložitejšie látky z látok jednoduchších. Tieto procesy vyžadujú prísun energie, jedná sa teda o endergonické reakcie. Patria sem deje spojené s fotosyntézou (tvorba cukru z CO2), proteosyntézou (tvorba bielkovín z aminokyselín).

Každý organizmus a každá bunka uskutočňuje dva základné druhy metabolizmu:

  1. Látkový metabolizmus zahŕňa príjem, premenu a výdaj látok. Z tohto hľadiska je najdôležitejšie, aký zdroj živín, resp. uhlíka organizmus využíva pre svoj život.
  2. Energetický metabolizmus zahŕňa príjem energie, jej spracovanie na využiteľnú formu a výdaj nespotrebovanej energie. Bunka vie pre svoje potreby využívať iba chemickú energiu, ktorú vie transformovať na iné formy energie (napr. teplo, kinetickú energiu, svetelnú energiu - bioluminiscencia).
PRIHLÁSENIE
novinky
07.11.2021
Vážení pedagógovia a milí žiaci, Hodnotiaca komisia vyhodnotila zaslané súťažné príspevky a vybrala v&i...
19.10.2021
Vážení pedagógovia a milí žiaci, veríme, že ste si týždeň HOVORME O JEDLE krásne užili, dozvedeli ste sa ve...
11.10.2021
Ďakujeme všetkým zaregistrovaným školám za prejavený záujem.  Učiteľom a žiakom želáme veľa z&aacu...
04.10.2021
ŠPECIÁLNE ŽREBOVANIE PRE ŠKOLKÉ JEDÁLNE Do žrebovania môže byť zaradená školská jedáleň tej...